Wednesday, 3 July 2013

सूर तेच छेडीता, गीत उमटले नवे


सूर तेच छेडीता, गीत उमटले नवे /sur tech chedita


सूर तेच छेडीता, गीत उमटले नवे 
आज लाभले सखी, सौख्य जे मला हवे 

 अबोल प्रीत बहरली, कळी हळूच उमल
ली वेदना सुखावली, हासली तुझ्यासवे 

 एकटा तरी स्मृती, तुझ्याच या सभोवती 
बोललो कसे किती, शब्द शब्द आठवे

No comments:

Post a Comment

Cool Blue Outer Glow Pointer