Saturday, 3 November 2012

ओळख


संपूर्ण अनोळख्या ठिकाणी  एक ओळखीची हाक ,
वेगळाच  आनद देऊन जाते ,
आणि
सर्वजन ओळखीचे असून सुद्धा ,कोणाशीतरी बोलन न होण
हे एक वेगळच दुख असत ..
                                           
No comments:

Post a Comment

Cool Blue Outer Glow Pointer