Thursday, 21 July 2016

आपडी थापडी गुळाची पापडी

आपडी थापडी
गुळाची पापडी
धम्मक लाडू, तेल काढू!

तेलंगीचे एकच पान
दोन हाती धरले कान!

चाउ माउ, चाउ माउ!
पितळीतले पाणी पिउ!
हंडा पाणी गडप!

No comments:

Post a Comment

Cool Blue Outer Glow Pointer